خانه / 3D Max

3D Max

آموزش کار با نرم افزار 3D Max (بخش ششم)

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات کمی داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از معروف ترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به حساب مي آيد. در واقع، بیشتر انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تولید ميشوند.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار 3D Max (بخش پنجم)

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات کمی داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از معروف ترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به حساب مي آيد. در واقع، بیشتر انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تولید ميشوند.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار 3D Max (بخش چهارم)

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات کمی داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از معروف ترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به حساب مي آيد. در واقع، بیشتر انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تولید ميشوند.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار 3D Max (بخش سوم)

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات کمی داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از معروف ترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به حساب مي آيد. در واقع، بیشتر انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تولید ميشوند.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار 3D Max (بخش دوم)

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات کمی داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از معروف ترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به حساب مي آيد. در واقع، بیشتر انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تولید ميشوند.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار 3D Max (بخش اول)

هر كس كه در مورد ساخت تصاوير متحرك سه بعدي اطلاعات کمی داشته باشد، ميداند كه تری دی مکس يكي از معروف ترين نرم افزارهاي كامپيوتري در اين زمينه به حساب مي آيد. در واقع، بیشتر انيميشنهاي سه بعدي كوتاه (مانند فيلمهاي تبليغاتي) توسط اين نرم افزار تولید ميشوند.

ادامه مطلب »